Stadgar

Stadgar Östra Göteborgs Musikklassförening

Antagna vid årsmöten 9 april 2011 och 19 maj 2011.

Föreningen startade 2005 som Kortedala Musikklassers Föräldrar Förening, av Skatteverket registrerad som Musikklassernas Föräldraförening Ungernresor med organisationsnummer 802428-9137

Föräldraföreningens bankgiro 212-0111

1. Föreningens syfte

Föreningen skall företräda och arbeta för musikklassernas verksamhet. Särskilt skall elevernas intressen beaktas. Föreningen skall främja det musikaliska och kulturella intresset i skolverksamheten genom att göra det möjligt att genomföra studieresor och läger.
Föreningen skall verka helt utan partipolitiska och religiösa bindningar.

2. Medlemskap

Till medlem kan upptas vårdnadshavare till elev i musikklasserna. Även annan person med intresse av verksamheten kan beviljas medlemskap.
Medlem skall betala av årsmötet fastställd medlemsavgift.
Medlemsavgift skall vara föreningen tillhanda senast 31 maj respektive år.
Medlem har rösträtt vid årsmöte eller annan stämma föreningen kallat till.

3. Föreningens styrelse

Ordförande och styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Mandattiden för styrelseledamöter skall vara ett år.
Antalet ledamöter fastställs av årsmötet men skall uppgå till lägst 3 ledamöter, från olika årskurser.
Ordförande skall se till att styrelsemöten hålls när så behövs. På begäran av två styrelseledamöter i förening eller revisor skall styrelsen sammankallas.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Protokollet ska dateras och förvaras på betryggande sätt.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.

4. Föreningens årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske senast 30 dagar före årsmötets datum. Årsmöte skall hållas under perioden februari – april. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1. Öppnande
2. Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
3. Val av mötesordförande, sekreterare samt två personer att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Framläggande av föreningens årsberättelse
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av ordförande, kassör, sekreterare och övriga styrelseledamöter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning och eventuella övriga funktionärer
13. Övriga ärenden.
14. Avslutning
15. Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma. Kallelse till sådan stämma skall ske på samma sätt som kallelse till årsmöte. Extra föreningsstämma kan ske med minst 30 dagars mellanrum, före, eller efter, ordinarie årsmöte, eller sedan minst 30 dagar förflutit sedan föregående extra föreningsstämma.

6. Föreningens stadgar

Årsmötet fattar beslut i frågor rörande föreningens stadgar. Ändring av stadgarna sker genom beslut av två på varandra följande årsmöten eller årsmöte och extra föreningsstämma.

7. Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas vid varje årsmöte. Den ekonomiska redovisningen följer kalenderåret. Ordförande och kassören tecknar föreningen var för sig enskilt.

8. Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande kan endast ske efter beslut av två på varandra följande möten i enlighet med vad som krävs vid stadgeändring.
I det fall föreningen upplöses skall eventuella tillgångar hanteras i följande ordning;
· Pengar som betalats in för elever individuellt betalas tillbaka till respektive vårdnadshavare.
· Pengar som samlats in gemensamt fördelas lika mellan alla vårdnadshavare.

Om tillgångarna understiger 200 kr/elev tillfaller tillgångarna Göteborgs stad i syfte att användas i kulturell verksamhet för barn och ungdomar.